ochrana osobnych udajov - Radio VIVA

Prejsť na obsah
Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov GDPR

RADIO VIVA MEDIA s. r. o. ako prevádzkovateľ informačného systému Súťaže spracúva a chráni osobné údaje v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenie GDPR)  a v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
RADIO VIVA MEDIA s. r. o., IČO: 48 254 703,  Polus Tower 1,  Vajnorská 100/A,  831 04 Bratislava

Redakcia: +421 220 862 201   E-mail: redakcia@radioviva.sk
Komunikácia s moderátormi: SMS: 0902 02 55 02    E-mail: studio@radioviva.sk

Rozsah získavaných osobných údajov:
Meno, Priezvisko, Adresa, E-mailová adresa, Telefónne číslo

Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, a právny základ spracúvania:
Osobné údaje fyzických osôb sú pri súťažiach získavané na účely vedenia evidencie súťažiacich,  vyhodnotenia súťaže, vzájomnej komunikácie týkajúcej sa súťaže.
Právnym základom je súhlas so spracovaním osobných údajov dotknutej osoby.

Doba uchovávania osobných údajov:
Po dobu trvania súťaže až do jej vyhodnotenia a odovzdania výhry.

Príjemcovia osobných údajov:
V prípade poskytnutia výhry treťou stranou sú osobné údaje výhercu súťaže poskytnuté tejto tretej strane, ktorá spracúva a chráni osobné údaje v súlade s Nariadením GDPR.

Práva dotknutých osôb:
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov a súhlas s ich spracovaním:
Poskytnutie osobných údajov a súhlas s ich spracovaním podľa vyššie uvedených podmienok je požiadavkou, ktorá je potrebná na účasť v súťaži.

Ochrana osobných údajov:
RADIO VIVA MEDIA s. r. o. ako prevádzkovateľ IS Súťaže prijalo primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu spracúvaných osobných údajov.
V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré by pravdepodobne viedlo k vysokému riziku pre práva a slobody dotknutej osoby, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov.
Návrat na obsah